Disclosure policy

Viestintää ja sijoittajasuhteita koskevat periaatteet

Outotec noudattaa viestinnässään Euroopan unionin sekä Suomen lakeja ja määräyksiä  sekä yhtiön hyvän hallintotavan periaatteita. Lisäksi yhtiö soveltaa NASDAQ Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan (FIVA) sääntöjä ja suosituksia.

Outotec tiedottaa ilman aiheetonta viivytystä ja yhtä aikaa kaikille sidosryhmille kaiken tiedon, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön arvopaperien (tyypillisesti osakkeiden, optioiden tai vaihtovelkakirjojen) arvoon ja jotka voivat vaikuttaa sijoituspäätöksiin.

Outotec on sitoutunut täsmälliseen ja oikea-aikaiseen tiedottamiseen, joka on johdonmukaista, virheetöntä ja tasapainoista sekä antaa oikean ja riittävän kuvan Outotecin taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta.

Outotec julkaisee säännöllisesti taloustietoa osavuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteissa ja tilinpäätöksissä.

Outotec tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan sijoittajien, analyytikoiden ja median kysymyksiin viivytyksettä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja viestintäjohtaja  ovat Outotecin virallisia edustajia. Johtoryhmän jäsenet ja muut Outotecin asiantuntijat voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa asioista, jos heidät on siihen valtuutettu.

Taloudellisten tietojen julkistaminen

Outotec tiedottaa strategiastaan, taloudellisesta tuloksestaan ja tavoitteistaan yhtiön tilinpäätösten ja neljännesvuosittaisten osavuosikatsausten yhteydessä. Outotec julkaisee tällaista tietoa ennakkoon ilmoitettujen ajankohtien mukaisesti osoitteessa www.outotec.com/fi/Sijoittajille/, ja tiedot ovat saatavilla kymmenen vuoden ajan.

Outotec raportoi julkisesti konsernin sekä segmenttien taloudelliset tulokset. Outotecin tilinpäätösasiakirjat tai yksittäisen segmentin tilinpäätösasiakirjat voidaan julkaista sisäisesti tai ulkoisesti vasta sen jälkeen, kun Outotec on julkaissut vastaavia tietoja koskevan pörssitiedotteen.

Hallituksen katsauksen sisältävä tilinpäätös julkaistaan joka vuosi viimeistään 28 vuorokautta ennen yhtiökokousta englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.outotec.com/fi/Sijoittajille/.

Tulosohjeistus

Outotec julkaisee yleensä katsauksen markkinanäkymiin ja tulosohjeistuksen kuluvalle vuodelle tilinpäätöstiedotteessaan ja päivittää niitä neljännesvuosittain osavuosikatsauksien yhteydessä. Tarpeen mukaan Outotec voi julkaista päivitettyjä tietoja myös muina aikoina.

Markkinanäkymät perustuvat johdon näkemykseen liiketoimintaympäristön ja markkinoiden kehityksestä. Tulosohjeistus perustuu yhtiön arvioituun myyntiin ja kannattavuuteen ja/tai muihin kuluvan vuoden tulokseen mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin perusteluineen.

Outotec ei julkaise yllä mainittujen katsausten ja tulosohjeistuksen lisäksi muita ennusteita. 

Outotec tarkkailee markkinoiden odotuksia, ja jos markkinoiden odotukset tai arviot eroavat huomattavasti yhtiön antamasta tulosohjeistuksesta, ryhtyy tarvittaviin toimiin markkinoiden opastamiseksi.

Outotec arvioi analyytikon pyynnöstä tutkimusraportin paikkansapitävyyttä vain yhtiön julkisesti saatavissa olevien tietojen perusteella.

Outotecin johto ei missään tapauksessa kommentoi yhtiön arvon tai osakekurssin kehitystä, preferoi tiettyä analyytikkoa tai julkaise analyytikkojen raportteja sijoittajayhteisölle.

Tietovuotojen ja huhujen käsittely

Outotec ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja. Mikäli sisäpiiritietoa on epähuomiossa julkistettu selektiivisesti, Outotec julkistaa asianmukaiset ja tarkat tiedot viipymättä.

Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus on korjaus aiemmin julkistettuihin markkinanäkymiin ja tulosohjeistukseen. Jos Outotecin tuloksen oletetaan olevan annetun tulosohjeistuksen vaihtelualueen ulkopuolella, tulosvaroitus julkaistaan mahdollisimman pian. Outotecin hallitus määrittää ennalta tietyn ohjausalueen annetulle ohjeistukselle ja seuraa yhtiön tulosta säännöllisesti. 

Hiljainen jakso

Outotec noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisemista, jotta taloudellista tietoa ei paljastuisi ja jotta sidosryhmiä kohdellaan tasapuolisesti.  Hiljaisen jakson aikana Outotecin johtajat ja henkilöstö eivät ole tekemisissä sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden edustajien kanssa eivätkä kommentoi yhtiön liiketoimintaa, näkymiä, tulosta tai ennusteita.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma kuitenkin edellyttää tiedottamista, Outotec julkistaa tiedon viipymättä tiedonantoa koskevien määräysten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Osakeomistusten muutokset

Pörssiyhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa sekä FIVA:lle että yhtiölle itselleen osakeomistuksensa muutoksista. Outotec puolestaan on velvollinen julkaisemaan osakkeenomistajien ilmoitukset  ilman aiheetonta viivytystä, jos osuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 prosenttia (2/3) äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Outotecilla on velvollisuus julkaista pörssitiedote kolmen päivän kuluessa yhtiön arvopapereilla tehdyistä transaktiosta, josta ilmoitusvelvollinen henkilö (eli hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, katso myös Outotecin sisäpiiriohjeet) tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö tulee ilmoittaa yhtiölle.

Tiedotteet

Kaikkien Outotecin julkistamien tiedotteiden koordinoinnista vastaa Outotecin viestintäosasto, koska näin voidaan varmistaa tiedotteiden oikea ajoitus, yhteensovittaminen kansainvälisten markkinoiden kanssa sekä tiedon kattava ja nopea jakelu kaikille sidosryhmille.

Pörssitiedotteet

Outotec julkaisee kaikki seikat ja päätökset, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön arvopapereiden arvoon, ilman aiheetonta viivytystä Nasdaq Helsinki Oy:lle. Mikäli sisäpiiritiedon viivästyneen julkaisemisen edellytykset täyttyvät, julkistamista voidaan lykätä. Mikäli julkistamista lykätään, Outotec ilmoittaa FIVA:lle lykkäämisestä heti, kun sisäpiiritieto on julkaistu.

Outotecin segmenteillä on velvollisuus neuvoa ja ohjeistaa johtoryhmää kaikista yhtiön osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavista päätöksistä ja liiketoiminnassa esiin tulevista asioista sekä varmistaa tiedottamisen asianmukainen valmistelu. Kaikki mahdollisesti yhtiön osakkeen hintaan vaikuttavat asiat lähetetään arvioitavaksi ja luonnosteltavaksi sijoittajasuhteista vastaaville, lakiasiainosastolle ja viestintäosastolle. Merkittävät tiedotteet, kuten tilinpäätösasiakirjat, osavuosikatsaukset, merkittävät yritysostot ja ylimmän johdon nimitykset, esitellään hallitukselle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.

Outotec julkistaa pörssitiedotteita seuraavista asioista:

  • tuloksen ja liiketoiminnan kehitys neljännesvuosittain
  • olennaiset muutokset aikaisemmin julkistettuihin strategioihin, tavoitteisiin, markkinanäkymiin ja/tai tulosohjaukseen
  • merkittävät uudet tilaukset, jotka poikkeavat Outotecin normaalista liiketoiminnasta kokonsa tai arvonsa takia
  • merkittävät investoinnit, yritysostot ja divestoinnit
  • merkittävät yhteistyösopimukset
  • toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten nimitykset
  • osakeperusteiset kannustinohjelmat
  • merkittävät oikeusprosessit
  • kriisitilanteet ja
  • merkittävät uudelleenjärjestelyt.

Lehdistötiedotteet ja kaupalliset tiedotteet

Outotec julkaisee muut tiedotteensa joko lehdistötiedotteina tai kaupallisina tiedotteina. Outotec voi julkaista lehdistötiedotteen tilauksista ja sopimuksista sen jälkeen, kun ne on kirjattu tilauskertymään.

Sisäinen tiedotus ja sisäpiiriohjeet

Outotec sisäpiiriohjeita sovelletaan myös omalle henkilöstölle toimitettavaan tietoon. Outotecin sisäpiiriohjeet kieltävät ilmoitusvelvollisia henkilöitä sekä lakiosaston määrittelemiä henkilöitä tekemästä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän ajan (niin sanottu suljettu ikkuna) ennen taloustietojen julkistamista. Ilmoitusvelvollisten henkilöiden tulee hankkia lupa lakiosastolta aina ennen kaupankäyntiä.

Outotecin sisäpiiriohjeissa annetaan myös lisäohjeita siitä, miten ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiölle kaikista kokonaisuudessaan 5 000 euroa vuositasolla ylittävistä yhtiön arvopapereiden kaupoista. 

Viestintä kriisitilanteissa

Kriisitilanteessa on erityisen tärkeää, että yhtiön imagon vahingoittuminen minimoidaan, ja että viestintä hoidetaan hyvin ja tehokkaasti. Kriisitapauksesta tulee ilmoittaa johtoryhmälle välittömästi. Kriisin laajuudesta ja tyypistä riippuen hallitus tai toimitusjohtaja nimittää kriisinhallintatiimin vastaamaan tilanteesta ja viestinnästä.

Dokumentin tunnistetiedot
Dokumentin hyväksyjä: Hallitus
Dokumentin omistaja: Toimitusjohtaja

Dokumentin historia
Hyväksytty 1. kerran: 17.12.2007
Päivitetty: 1.3.2011
Päivitetty: 8.2.2012 (hiljainen jakso)
Päivitetty: 21.6.2016
Päivitetty 1.11.2017