Rahoitusriskit

Outotecin liiketoimintaan liittyy rahoitusriskejä, kuten valuutta- ja korkoriskejä, arvopaperihankintariskejä, sekä luotto- ja likviditeettiriskejä. Lisäksi vakuutukset sekä pääoman hallinta ovat osa rahoitusriskien hallintaa.

Luottoriskit, valuuttakurssien heilahtelut ja maksuvalmius

Outotec altistuu asiakkaidensa maksuvalmiuteen ja maksuaikatauluihin liittyviin riskeihin. Luottotappioriskit kasvavat kaivos- ja metalliteollisuudessa matalan suhdanteen aikana. Ennakkomaksut ja maksutakuut pienentävät saatavariskejä.  

Outotec toimii kansainvälisesti ja altistuu siten valuuttakurssien heilahteluihin liittyviin riskeihin, jotka syntyvät liiketoiminnan tulo- ja kuluvirroista sekä Outotecin ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelman ja oman pääoman erien muuntamisesta euroihin. Lisäksi nykyisessä markkinatilanteessa lähiajan riskit ja epävarmuudet saattavat vaikuttaa Outotecin maksuvalmiusasemaan ja pääomarakenteeseen.

Outotec Treasury vastaa keskitetysti rahoitusriskien hallinnasta Outotecin rahoitusriskienhallintapolitiikan (Financial Risk Management Policy) mukaisesti. Rahoitusriskien hallintaa käsitellään tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 18.

Taloudelliset raportit
Katso lisää