Liiketoiminnan riskit

Ennakoiva riskienhallinta on menestyksekkään liiketoiminnan perusta

Outotec noudattaa liiketoiminnassaan kokonaisvaltaista yrityksen riskienhallintapolitiikkaa (enterprise risk management), joka määrittää riskienhallinnan periaatteet ja vastuualueet sekä raportointi- ja seurantamenetelmät. Lisätietoa yrityksen riskeistä ja riskienhallintamenetelmistä on Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä.

Outotecin liiketoimintayksiköt ja markkina-alueet vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvästä riskienhallinnasta. Yhtiön tukitoiminnot helpottavat riskienhallintapolitiikan käyttöä ja kehittävät koko yhtiötä hyödyttäviä työskentelytapoja. Riskiraportteja koostetaan neljännesvuosittain hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle, johtoryhmälle, sisäiselle tarkastukselle ja ulkopuolisille tarkastajille liiketoiminta-alueiden ja markkina-alueiden antamien tietojen perusteella.

Riskienhallinta projektin elinkaaren alusta loppuun

Outotecissä on käytössä menetelmä operatiivisten riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja riskien pienentämiseksi. Tällaisten myyntiin ja toimitusvaiheisiin liittyvien riskien arviointi ja raportointi tapahtuu yhtiön liiketoimintariskien hallintapolitiikan mukaisesti.

Outotecin liiketoiminta koostuu sadoista erilaisista projekteista. Menestyksekkään projektitoteutuksen avaintekijöitä ovat hyvät projektinhallintataidot, projektinhallintaprosessit ja projektityöskentelytavat. Projektiriskien hallinta Outotecissa on prosessi, jossa projektia seurataan koko sen elinkaaren ajan myynnistä ja tarjouksen tekemisestä, neuvottelujen ja toimituksen kautta projektin takuuajan päättymiseen saakka.

Riskien tunnistaminen ja hallintatoimet dokumentoidaan projektin riskiarviossa, ja analyysin perusteella määritellään tarvittavat seurantatoimet. Näihin toimiin voi kuulua myös tarjouksen hylkääminen. Tavoitteena on tunnistaa toimitukset, joiden voidaan olettaa vaikuttavan positiivisesti Outotecin liikevaihtoon, liikevoittoon, rahavirtaan, koko elinkaaren huolto- ja palveluliiketoimintaan ja kilpailukykyyn sekä henkilöstön ja teknologian saatavuuteen.

Keskeiset strategiset ja liiketoimintariskit

Strategiset riskit ja liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, meneillään oleviin toimitusprojekteihin sekä muutoksiin liiketoimintaympäristössä. Esimerkiksi strategiset riskit voivat liittyä muun muassa Outotecin tarjontaan, liiketoimintaympäristöön, teknologiaan ja suurempiin investointeihin sekä yrityskauppoihin. Liiketoimintariskit puolestaan koskevat liiketoimintaympäristöä, projektitoimituksia, asiakkaiden ja alihankkijoiden toimintaa, lakien ja määräystenmukaisuutta, laatua ja työturvallisuutta sekä yleisiä taloudellisia näkymiä.

Alla kuvatut riskit voivat mahdollisesti vaikuttaa haitallisesti Outotecin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen ja lopulta yrityksen arvoon. Riskit, joista ei tällä hetkellä tiedetä tai joita ei pidetä merkityksellisinä, voivat tulevaisuudessa olla merkittäviä.

Kaivos- ja metalliteollisuuden suhdanneherkkyys

Kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiatoimittajien markkinoita ohjaavat voimakkaasti kaivos- ja metalliteollisuuden yleinen investointiaktiviteetti, maailman bruttokansantuotteen kasvu, metallien maailmanlaajuinen kulutus, metallien kysynnän ja tarjonnan (epä)tasapaino, tuotantokapasiteetin käyttöaste sekä metallien hinnat.

Outotecin liikevaihdon suhdanneherkkyys määräytyy pääasiassa metallien kysynnän ja tarjonnan maailmanlaajuisten muutosten sekä kaivos- ja metalliteollisuuden käyttöomaisuusinvestointien mukaan. Outotecin liiketoiminnan suhdanneherkkyys edellyttää liiketoimintamallin ja kulurakenteen skaalautuvuutta markkinatilanteen mukaan. Voidakseen olla vähemmän riippuvainen kaivos- ja metalliteollisuuden suhdanteista Outotecin strategiana on vahvistaa palvelutarjontaansa ja toteuttaa teknologiansa myyntiä muille prosessiteollisuuksille, kuten lannoite- ja energiateollisuudelle sekä teollisuusvesien käsittelyyn. Laajentuminen uusille markkinoille, kuten vaihtoehtoisen energian teknologioihin, tuo mukanaan strategisia riskejä ja näihin markkinoihin saattavat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat tai energiatuottajien valtiollisten tukien epävarmuus.

Kyky toteuttaa laajoja ja monimutkaisia asiakasprojekteja

Outotec on viimeisten vuosikymmenten aikana toimittanut projekteja yli 80 maahan, ja sillä on vahva kokemus kansainvälisistä projektitoimituksista erilaisissa kulttuureissa ja vaikeissa olosuhteissa. Epäonnistuminen asianmukaisessa resursoinnissa, toimituslaadussa tai jossakin muussa projektitoimituksen kriittisessä osa-alueessa voi johtaa toimitusviivästyksiin ja lisäkuluihin, jotka puolestaan voivat vaikuttaa haitallisesti yrityksen kannattavuuteen. Outotec näkee erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa lisääntyneen riskin erimielisyyksiin projektien toteutuksissa, mistä voi koitua lisäkuluja sekä mahdollisia viivästys- ja/tai takuukorvauksia. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä. Jos nämä merkittävät riskit toteutuisivat kokonaisuudessaan, olisi sillä merkittävä vaikutus Outotecin taloudelliseen tulokseen. Pitkien käyttöönottoprojektien aikana myös sääntely-ympäristön muutokset, kuten muutokset kansainvälisten ja kansallisten verosääntöjen tulkinnoissa, voivat johtaa sopeuttamistarpeeseen tai nostaa suoria tai epäsuoria veroja pienentäen lopulta yrityksen tulosta.   

Outotec hallinnoi projektiriskejä keskittymällä projektiriskien tunnistamiseen ja tunnistettujen riskien vaikutuksen pienentämiseen katkeamattomalla prosessilla aina myynnistä projektitoimitukseen asti sekä projektien hallinnoimisella yhtenäisten projektiohjauskäytäntöjen myötä. Kyvykkäät projektinhallinnan ammattilaiset ovat myös keskeisen tärkeitä. Tavoitteena on yleensä kassavirraltaan neutraalit tai positiiviset projektit, jos riskiprofiili niin edellyttää, alkaen ennakkomaksuista ja jatkuen vaiheittaisina maksuina. Jos asiakas peruu tilauskannassa olevan projektin, peruuttava osapuoli yleensä kattaa jo syntyneet ja sitoutuneet kustannukset ja tuotot maksamillaan ennakoilla tai vakuuksilla, kuten maksuihin liittyvillä takuujärjestelyillä.

Kilpailuympäristö ja asiakkaiden vaatimusten muutokset

Outotecin liiketoimintayksiköt ja markkina-alueet toimivat keskenään erilaisissa kilpailuympäristöissä. Joidenkin teknologiaprosessien markkinakynnys on hyvin korkea, sillä erilaisten malmityyppien edellyttämien prosessien suunnitteluun, käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan vuosikymmenten käytännön kokemus. Outotecin täytyy investoida jatkuvasti tuotteidensa ja palveluidensa tuotekehitykseen pysyäkseen kilpailun kärjessä ja puolustaakseen markkina-asemaansa eri teknologioissa. Outotecin kilpailukyky on myös hyvin riippuvainen asiantuntijoista.

Outotec seuraa tiiviisti markkinoita sekä mahdollisia uusia tulokkaita eri teknologioissa pysyäkseen edellä kilpailua. Alhainen kysyntä saattaa tyypillisesti kiristää hintakilpailua ja johtaa lisääntyvään kilpailuun kehittyviltä talousalueilta olevien toimittajien kanssa. Outotec on vuosikymmenien ajan toimittanut laitoksia ja laitteita, ja yhtiö jatkaa laajan asennuskannan suomien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Poliittiset, taloudelliset ja muut epävarmuustekijät

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen voi liittyä riskejä, joita ei kohdata vakaiden poliittisten ja taloudellisten järjestelmien maissa. Tällaisia riskejä ovat taloudellinen epävakaus ja mahdollinen vaikeus arvioida kyseisten markkinoiden tulevia liiketoimintaolosuhteita.

Outotecin liiketoiminnan riskit ovat suuret tietyillä markkina-alueilla, kuten Lähi-idässä, Venäjällä ja Turkissa. Geopoliittinen tilanne, pakotteet tai taloudellinen tilanne voivat nopeasti muuttua, mikä voi aiheuttaa viivästyksiä tilaustenhankintaprojekteissa ja sovituissa toteutuksessa olevissa projekteissa ja siten altistaa yhtiö markkinoiden epävarmuudelle, tai kokonaan estää Outotecin toiminnan näillä alueilla.

Teknologian ja tarjoaman kehittäminen sekä uudet teolliset sovellukset

Outotec investoi jatkuvasti teknologioidensa ja tarjoamansa kehittämiseen tarjotakseen kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Outotecin tutkimus- ja testauslaitokset tekevät koeajoja asiakkaan raaka-aineilla, jotta voidaan valita ja suunnitella juuri oikea prosessi ja kuvata parametrit takuiden perustaksi. Uuden teknologian kehittäminen sekä uudenlaisten projektien toimitukset sisältävät ratkaisun suorituskykyyn, toteutuskustannuksiin ja toimitusketjun toimintaan liittyviä riskejä.

Outotecin tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa uusia teknologioita ja palveluita. Uusien tuotteiden markkinoille tuomisen ajoitus sekä investointiresurssien oikea kohdentaminen ovat teknologia- ja tuotekehityksen kannalta elintärkeitä. Outotecin tulevaisuuden menestys riippuu sen kyvyistä hyödyntää olemassa olevia teknologioita ja palveluita, vastata yhä monimutkaisempiin ja vaihteleviin asiakastarpeisiin, pysyä teknologisen kehityksen kärjessä, sekä kyvystä kustannustehokkaaseen ja oikea-aikaiseen liiketoimintaan.

Luottoriskit, valuuttakurssien heilahtelut ja maksuvalmius

Outotec altistuu myös asiakkaidensa maksuvalmiuteen ja maksuaikatauluihin liittyviin riskeihin. Luottotappioriskit kasvavat kaivos- ja metalliteollisuudessa matalan suhdanteen aikana. Ennakkomaksut ja maksutakuut pienentävät saatavariskejä.  

Outotec toimii kansainvälisesti ja altistuu siten valuuttakurssien heilahteluihin liittyviin riskeihin, jotka syntyvät liiketoiminnan tulo- ja kuluvirroista sekä Outotecin ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelman ja oman pääoman erien muuntamisesta euroihin. Lisäksi nykyisessä markkinatilanteessa lähiajan riskit ja epävarmuudet saattavat vaikuttaa Outotecin maksuvalmiusasemaan ja pääomarakenteeseen.

Outotec Treasury vastaa keskitetysti rahoitusriskien hallinnasta Outotecin rahoitusriskienhallintapolitiikan (Financial Risk Management Policy) mukaisesti. Rahoitusriskien hallintaa käsitellään tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 18.

Taloudelliset raportit
Katso lisää