Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Osakeyhtiölaki säätää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osakepääoman korottaminen tai vähentäminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan.

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Osakeyhtiölaki säätää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osakepääoman korottaminen tai vähentäminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Hallitus voi kutsua kokouksen koolle omasta aloitteestaan, mutta ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, vaativat kokouksen koollekutsumista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsussa mainittu päivä ei saa olla aikaisemmin kuin 10 päivää ennen kokousta, eikä se saa olla sunnuntai, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai muu yleinen vapaapäivä. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on säädetty oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa Espoossa tai Helsingissä tai Vantaalla.

Osakeyhtiölain mukaan kullakin osakkeenomistajalla on oikeus pyytää asian käsittelemistä yhtiökokouksessa edellyttäen, että hallitukselle on esitetty asiasta kirjallinen pyyntö riittävän hyvissä ajoin ennen kokouksen koollekutsumista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

  1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, sekä
  2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenmäärästä ja tilintarkastajien lukumäärästä; 7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta; 8. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää ko. kouskutsuun, ja 9. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

sekä valittava:

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut tarvittavat jäsenet, ja 11. tilintarkastajat.

Osake-edustus Outotecin yhtiökokouksissa

Vuosi Osakkeiden kokonaismäärä Osake-edustus %
2019 183,121,492 91,613,522 50
2018 183,121,492 94,330,149 52
2017 183,121,492 102,248,462 56
2016 183,121,492 85,376,444 47
2015 183,121,492 98,514,509 54
2014 183,121,492 92,558,695 51
2013 45,780,373 21,044,185 46
2012 45,780,373 24,101,654 53
2011 45,780,373 17,689,160 39
2010 45,780,373 12,760,390 28
2009 42,000,000 13,356,178 32
2008 42,000,000 19,819,211 47
2007 42,000,000 11,453,185 27

Materiaalia yhtiökokouksista

Täältä löydät aiempien vuosien yhtiökokousmateriaalit.

2019

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2018

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2017

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2016

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2015

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2014

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2013

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2012

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus