Yhtiöjärjestys

Outotec Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Outotec Oyj. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa kaivos-, rikastus- ja metallurgisen teollisuuden, prosessiteollisuuden, metallien muokkaustekniikan, materiaalitekniikan, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun menetelmien, koneiden, laitteiden, laitteistojen, varaosien ja tuotantolaitosten suunnittelua, valmistusta, rakentamista ja kauppaa, teknisen suunnittelun sekä prosessiteollisuuden, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun projektipalvelujen sekä tutkimus- tuotekehityspalvelujen tuottamista ja myyntiä sekä teollista ja kaupallista toimintaa ja liikkeenjohdon ja konsulttipalveluiden myyntiä, jotka perustuvat tai liittyvät näihin toiminta-aloihin taikka näillä aloilla hankittuun tietämykseen, sekä omistaa ja hallita kotimaisia ja ulkomaisia arvopapereita, ottaa ja antaa lainaa, antaa takauksia sekä pantata omaisuuttaan. Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa koti- ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.

6 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa edustaa yhtiötä. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen edustavat yhtiötä kumpikin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä  yksin.

Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä, tai yhtiön internet-sivuilla, aikaisintaan kolme kuukautta ennen 10 §:n mukaisen ilmoittautumisajan päättymistä ja viimeistään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Helsingissä tai Vantaalla.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, sekä 2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenmäärästä; 7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta; 8. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, ja 9. muista kokouskutsussa mainituista asioista, sekä

valittava:

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat jäsenet, ja 11. tilintarkastaja.