Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätietoja palkitsemisesta löytyy Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksestä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkioista sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunta valmistelee palkkioehdotukset työjärjestyksensä mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen henkilöstöasiain valiokunta valmistelee palkkioehdotuksen työjärjestyksensä mukaisesti.

Outotecin hallitus on hyväksynyt Outotecissa voimassaolevan palkitsemispolitiikan, joka määrittelee työntekijöiden palkitsemisperiaatteet.

 

Palkitsemispolitiikka

Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien Outotecin työntekijöiden edun kanssa
  • Huomattava osa palkitsemisesta tulee perustua yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan tulokseen sekä kunkin työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen
  • Alan erikoisosaajien ja muiden korkean tason ammattilaisten osalta palkitsemisjärjestelmän on oltava työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa

Kokonaispalkitseminen koostuu seuraavista osista:

1. Peruspalkka

2. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Vaihtoehtoisesti joko Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä,  

• projektikohtaiset palkkiot, tai  

• myyntiperusteinen kannustinpalkkio

3. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, osakeoptiot tai vastaava järjestelmä tietyille työntekijöille  

• Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästö- tai vastaava ohjelma

4. Innovaatiopalkinnot

5. Korvaus ulkomaankomennuksesta

6. Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista

7. Tilapäinen lisä kasvaneista kuluista

8. Eläke- ja henkivakuutusedut

Hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan 21.11.2011 ja palkitsemispolitiikan päivittämisen 20.12.2016.

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Outotecissa vuotuiset kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Yhtiötason taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytössä ovat liiketoiminta-, yksilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet.

Yksilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet muodostavat korkeintaan 40% siitä kannustinpalkkion kokonaismäärästä, joka työntekijän on mahdollista saada vuosittain. Pääsääntöisesti työntekijä voi saada vuotuista kannustinpalkkiota enintään 15 - 50% vuosipalkasta riippuen työntekijän asemasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion sijasta projektikohtaisia tai myyntiperusteisia palkkioita voidaan käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa tai myyntihenkilöstön osalta.

Vuonna 2019 tärkeimmät taloudelliset tavoitteet vuotuisen kannustinpalkkion määräytymisessä olivat Outotecin oikaistu liikevoitto, tilauskertymä, liikevaihto ja kassavirta.  Hallitus hyväksyi palkkion keskimääräiseksi toteumaksi 39,1 % maksimipalkkiosta. Palkkiot maksetaan huhtikuussa 2020.

Vuonna 2020 hallitus päätti jakaa vuoden kahdeksi palkkio-ohjelmaksi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Outotecin oikaistu liikevoitto on tärkein palkkiotavoite tukien Outotecin kannattavuutta. Johtuen ohjelman lyhyestä aikajaksosta, henkilökohtaisia tavoitteita ei aseteta.

 Toimitusjohtaja sekä tietyt johtoryhmän muut jäsenet ovat oikeutettuja vuonna 2020 maksettavaan palkkioon, mikäli suunniteltu Metso Mineralsin ja Outotecin välinen sulautuminen toteutuu. Palkkioiden yhteenlaskettu määrä on noin 2,8 miljoonaa euroa.

 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Outotecin hallitus päätti 11.12.2018 ottaa käyttöön yhtiön avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2019-2021. Hallitus päättää vuosittain ohjelmaan varattavien osakkeiden enimmäismäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1-3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Outotecin johtoryhmän jäsenten osalta edellytyksenä osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään osallistumiselle on, että johtoryhmän jäsen osallistuu myös Outotecin henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan.

Ansaintakausi 2020

Päätöstä vuoden 2020 ansaintakaudesta ja tavoitteista ei ole vielä tehty johtuen odotetusta yhdistymisestä Metso Mineralsin kanssa.

Ansaintakausi 2019

Hallitus hyväksyi tulokseksi 52,97 % maksimituloksesta perustuen Outotecin liiketuloksen (EBIT) ja vapaan kassavirran suorituskriteereihin. 326 432 osakkeen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavan käteissumman suuruinen palkkio maksetaan ohjelman ehtojen mukaisesti 68 osallistujalle, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet tammikuussa 2022.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2016–2018

Ansaintakausi 2018

Outotecin hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2018 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

Ansaintakausi 2017

Hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16% maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistun liikevoiton ja vapaan kassavirran suorituskriteereihin. 153 135 osakkeen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavan käteissumman suuruinen palkkio maksettiin 89 osallistujalle, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet toukokuussa 2018. Ohjelman luovutusrajoitus päättyi 31.12.2019, jolloin 79 osallistujalla oli hallussaan 139 743 osaketta.

Ansaintakausi 2016

Outotecin hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2016 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

Henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelma 

Outotecin hallitus päätti 25.9.2012 maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmasta. O’Share-osakesäästöohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja sen ensimmäinen säästökausi oli vuoden mittainen.

Outotecin henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Outotec tarjoaa jokaiselle säästökauden osallistujalle maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohden noin kolmen vuoden ajanjakson jälkeen. Nämä lisäosakkeet ovat saajilleen verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen.

Hallitus päätti 20.9.2018 jatkaa ohjelmaa myös vuonna 2019. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen.

Henkilöstön kokonaissäästöt on rajattu vuosien 2015, 2016 ja 2017 osalta 6 miljoonaan euroon sekä 2018 ja 2019 osalta 4 miljoonaan euroon. Maailmanlaajuisesti noin 20% henkilöstöstä osallistuu O’Share-osakesäästöohjelmaan.

Lisäosakkeet – säästökaudet 2017 – 2019

Outotec Oyj:n hallitus on 5.2.2020 päättänyt lakkauttaa henkilöstön osakeohjelman (O’Share) ja aikaistaa säästökausien 2017, 2018 ja 2019 maksun. Maksu toteutetaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön omista osakkeista. Lakkautuspäätös liittyy Outotecin ja Metson odotettuun yhdistymiseen.

Annissa luovutetaan yhtiön omia osakkeita vastikkeetta arviolta 215 000 ja enintään 430 000 kappaletta vuosina 2017, 2018 ja 2019 O’Share-ohjelmaan osallistuneille 933 henkilölle. 

Lopullinen luovutettava osakemäärä määräytyy 28.2.2020 maksupäivään mennessä ja riippuu työssäolo- ja osakeomistusvelvoitteesta maksuun asti sekä bruttopalkkioon sovellettavista maa- ja/tai henkilökohtaisista veroprosenteista.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2016

Outotec maksoi säästökauden 2016 perusteella yhteensä 99 981 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 743 osallistujalle 16.5.2019. Tilikausille 2015-2018 kirjattu kulu on yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2015

Outotec maksoi säästökauden 2015 perusteella yhteensä 166 571 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 966 osallistujalle 16.5.2018. Tilikausille 2015-2018 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2014

Outotec maksoi säästökauden 2014 perusteella yhteensä 126 472 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1 223 osallistujalle 16.5.2017. Tilikausille 2014-2017 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2013

Outotec maksoi säästökauden 2013 perusteella yhteensä 233 160 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1 417 osallistujalle 16.5.2016. Tilikausille 2013-2016 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2019 yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajille molemmille lisäksi 12 000 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 600 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Palkkioista 60% maksetaan rahana ja 40% Outotec Oyj:n osakkeina seuraavasti: puheenjohtajalle 28 800 eurolla, varapuheenjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajille molemmille 19 200 eurolla ja jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle kullekin 14 400 eurolla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Outotecin hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran voimassa olevat palkka- ja työsuhde-ehdot ovat seuraavat:

Vuosittainen peruspalkka

640 080€ sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti.

Vuotuinen kannustinpalkkio (vuosibonus)

Toimitusjohtajan vuosibonus on enintään 60% vuosittaisesta peruspalkasta. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet ja ne liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja yhtiön kehitykseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtaja osallistuu Outotecin pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Ansaintakaudelta 2019 toimitusjohtaja on oikeutettu enintään 63 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuositavoitteiden täyttymisestä. Toimitusjohtajan on osallistuttava henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Toimitusjohtaja on osallistunut henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan. Ohjelman ehtojen mukaan toimitusjohtaja voi ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (verot ja veronluonteiset maksut mukaan lukien) jokaista kahta hänen säästöillään hankittua osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5% toimitusjohtajan peruspalkasta.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Suomen eläkelainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläke-etuuksiin.

Sopimuksen irtisanominen

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden peruspalkkaa vastaavaan erokorvaukseen, joka maksetaan kertakorvauksena tai kuukausierissä.  Erokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisiin perusteisiin.   

Mikäli toimitusjohtaja eroaa omasta aloitteestaan ja yhtiö päättää soveltaa kilpailukieltolauseketta, toimitusjohtaja on oikeutettu korvaukseen kilpailukiellon ajalta. Korvaus vastaa tällöin kuuden kuukauden peruspalkkaa.

 

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen ja työsuhde-ehdot

Outotecin hallitus päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta ja palkkioista. Johtoryhmän jäsenten voimassa olevat palkka- ja työsuhde-ehdot ovat seuraavat:

Vuosipalkka

Kiinteä kuukausipalkka sisältäen lomarahat ja työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti.

Vuotuinen kannustinpalkkio (vuosibonus)

Johtoryhmän jäsenten vuosibonus on enintään 50% vuosittaisesta peruspalkasta. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet ja ne liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat Outotecin pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Ansaintakaudelta 2019 johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja korkeintaan 179 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuositavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmän jäsenten on osallistuttava henkilöstön O´Share-osakesäästöjärjestelmään ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet henkilöstön O’Share-osakesäästöjärjestelmään. Ohjelman ehtojen mukaan johtoryhmän jäsen voi kahden vuoden jälkeen ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (mukaan lukien verot ja veronluonteiset maksut) jokaista hänen säästöillään hankittua kahta osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5% peruspalkasta.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet pohjautuvat kulloinkin voimassa olevaan eläkelainsäädäntöön, jota sovelletaan henkilön työntekovaltiossa.

Sopimuksen irtisanominen

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika vaihtelee kuudesta kahteentoista kuukauteen riippuen työ- tai palvelussopimuksen ehdoista.

 

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdot voivat sisältää myös allekirjoitus- ja/tai sitouttamispalkkion sekä Outotecin ulkomaankomennuspolitiikan mukaiset lisät ja kohtuulliset muuttokustannukset.

 

Vuonna 2019 maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, tuhatta euroa

2019

2018

Alahuhta Matti, Chairman

88,8

84

Pearce Ian W., Vice Chairman

64,2

46,8

Cawén Klaus

53,4

47,4

Hämäläinen Anu (14.3.2019 alkaen)

61,8

 

Korhonen Anja

51

58,2

de Mora Hanne (27.3.2018 alkaen)

51,6

43,8

Nolåker Patrik

51,6

48

Sarajärvi Teija (14.3.2019 alkaen)

49,8

 

Ailasmaa Eija (14.3.2019 saakka)

3

48

Ritakallio Timo, Vice Chairman (14.3.2019 saakka)

3

59,4


Johtoryhmän palkitsemisen osalta korvaus on huomioitu johtoryhmän jäsenyyden ajalta. Palkitseminen sisältää ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja ja vuodelta 2019 myös yhden johtoryhmän jäsenen irtisanomisajan korvauksen.

Johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut

palkat ja palkkiot, euroa

Palkat

Etuudet

Kannustin-palkkiot

Osakeperusteiset etuudet

Yhteensä

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara

619 365

14 956

-

2 501

636 822

Muu johtoryhmä

2 155 603

105 626

35 576

27 483

2 324 288

Johtoryhmälle vuonna 2018 maksetut
palkat ja palkkiot, euroa

Palkat

Etuudet

Kannustinpalkkiot

Osakeperusteiset etuudet

Yhteensä

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara

612 927

16 508

-

231 249

860 684

Muu johtoryhmä *)

1 922 871

130 190

80 000

1 089 427

3 222 488

*) Yksi johtoryhmän jäsen oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2018. Palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.