Johdon velvollisuudet ja vastuut

Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. 

Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäviksi, kehittää Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon.

Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajan on tehtävä tärkeimmät päätöksensä johtoryhmän kokouksissa, ja tällaiset päätökset on kirjattava kokouksien pöytäkirjoihin.

Hallitus nimitti Outotecin toimitusjohtajaksi 22.6.2016 rakennusinsinööri Markku Teräsvasaran (s. 1965). Hän otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.10.2016. Varatoimitusjohtajaa ei ole nimitetty.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos nimitetty), talous- ja rahoitusjohtaja sekä liiketoimintayksiköistä ja konsernin tukitoiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Outotecin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmän asemaa ei ole säännelty laissa eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä on keskeinen asema yhtiön johtamisessa.

Vuonna 2019 johtoryhmän erityisiä painopistealueita ovat olleet Outotecin strategiset must-win battle -ohjelmat, integraatiosuunnittelu ja liiketoiminnan kannattavuus.

Nimitykset ja etuudet

Toimitusjohtajan, hänen varahenkilönsä (tarvittaessa) ja muut johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus, joka määrittelee myös kunkin vastuualueet sekä määrittää ja hyväksyy työsuhteiden ehdot, mukaan lukien palkat, palkkiot, eläke-etuudet ja muut etuudet. Ehdoista on sovittava kirjallisesti.

Jäsenyydet muiden yhtiöiden hallituksissa

Johtoryhmän jäsenet saavat toimia muiden julkisten osakeyhtiöiden tai merkittävien ulkopuolisten yksityisyritysten hallituksissa vain Outotec Oyj:n hallituksen ennakkosuostumuksella.