Hallinnointi

Outotecin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat viime kädessä Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Outotec Oyj:n hallintoelimet. Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä.

Outotecin hallintoelimet

Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance Policy). Outotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesäätelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.  Lisäksi Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti ja se on annettu erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Outotec ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista. Lisäksi Outotecin hallinnointipolitiikka on julkaistu kokonaisuudessaan ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa ­­www.outotec.com.

Itsesääntelyn viitekehys

Outotec on ottanut käyttöön Outotecin toimintamallin varmistaakseen toimintansa asianmukaisuuden ja laillisuuden. Outotecin hallintajärjestelmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Hallintajärjestelmää päivitettiin vuonna 2017 ja se nimettiin uudelleen Outotecin toimintamalliksi.  Outotecin toimintamalli määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissa. Outotecin toimintamallin dokumentointi perustuu European Foundation for Quality Management (EFQM) -järjestön määrittelemään hallintajärjestelmän ja prosessien viitekehyksen kriteereihin. Dokumentointi määrittää Outotecin järjestelmien yhteensopivuuden esimerkiksi laadunhallintaa käsittelevän ISO 9001 -standardin ja ympäristöasioiden hoitoa käsittelevän ISO 14001 -standardin kanssa sekä järjestelmän standardien mukaisen toteutumisen. Outotecin toimintamalli kuvaa yhtiön toimintaa, liiketoimintaprosessien, organisaation ja kyvykkyyksien kautta yhtiön toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi, ja siihen sisältyy:

  • Toiminta-ajatus, visio ja strategia
  • Arvot, eettinen ohjeisto ja eettisyys
  • Hallinto ja toimintaohjeet
  • Organisaatio ja ihmiset
  • Liiketoimintaprosessit ja Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus­järjestelmä
  • Informaatioarkkitehtuuri ja sovellukset

Outotecin toimintaohjeet ovat keskeinen osa yhtiön toimintamallia. Outotecin hallitus päivitti Outotecin eettisen ohjeiston (Code of Conduct) vuonna 2017. Eettinen ohjeisto sisältää Outotecin toiminnan perustana olevat arvot ja perusperiaatteet koskien ihmisoikeuksia, asianmukaisten, korruptionvastaisia käytäntöjä, työterveyttä ja -turvallisuutta, sisäpiiritietoja, lakien ja säädösten noudattamista, sekä vapaan ja reilun kilpailun periaatteita.

Outotecissa on maailmanlaajuinen Compliance Helpline -palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä yhtiön Chief Compliance Officeriin viestittääkseen epäilynsä taikka huolensa asioiden lain- ja ohjeidenmukaisuudesta. Outotec velvoittaa työntekijänsä osallistumaan eettisestä ohjeistosta sekä compliance-asioista annettavaan koulutukseen.

Outotecin selvitykset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä:

     
  Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
  2019 2018
Selvitys hallinointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
2017 2016 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  2013  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
 2014  2013  2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
2011 2010 2009