Hallinnointi

Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Outotec Oyj:n hallintoelimillä. Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance). Outotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesäätelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.  Lisäksi Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Itsesääntelyn viitekehys

Outotec on kehittänyt Outotec-hallintajärjestelmän varmistaakseen toimintamallinsa asianmukaisen toiminnan. Outotec-hallintajärjestelmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Outotec-hallintajärjestelmä määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissa. Outotec-hallintajärjestelmän dokumentointi perustuu European Foundation for Quality Management (EFQM) -järjestön määrittelemään hallintajärjestelmän ja prosessien viitekehyksen kriteereihin. Dokumentointi määrittää Outotecin järjestelmien yhteensopivuuden esimerkiksi laadunhallintaa käsittelevän ISO 9001 -standardin ja ympäristöasioiden hoitoa käsittelevän ISO 14001 -standardin kanssa sekä järjestelmän standardien mukaisen toteutumisen. Outotec-hallintajärjestelmä perustuu seuraaviin yleisiin periaatteisiin ja ohjeisiin:

  • Yhden yhtiön periaate
  • Hallinto ja päätöksenteko
  • Toiminta-ajatus, strateginen tavoite ja visio
  • Strategia
  • Organisaatio 
  • Konsernitason toimintaperiaatteet, prosessit, tiedot, sovellukset ja laatu

Outotecin toimintaperiaatteet ovat keskeinen osa hallintajärjestelmää. Outotecin hallitus hyväksyi Outotecin eettisen ohjeiston joulukuussa 2012. Eettinen ohjeisto sisältää Outotecin toiminnan perustana olevat arvot, joihin kuuluvat mm. ihmisoikeudet, asianmukaisten ja korruptionvastaisten käytäntöjen noudattaminen, rahanpesun estäminen, terveys- ja turvallisuusasiat, sisäpiirisäännöt sekä lakien ja säädösten noudattaminen. Ohjeisto kattaa niin ikään vapaan ja reilun kilpailun periaatteet, tiedonantopolitiikan sekä oikea-aikaisen ja täsmällisen sijoittajaviestinnän.

Outotecissa on käytössä maailmanlaajuinen Compliance Helpline -palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, tarvittaessa nimettömänä, yhtiön Chief Compliance Officeriin viestittääkseen epäilynsä taikka huolensa asioiden lain- ja ohjeidenmukaisuudesta. Outotec velvoittaa työntekijänsä osallistumaan opetukseen eettisestä ohjeistosta sekä compliance-asioista.

Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisesti ja se on annettu erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi Outotecin hallinnointikoodipolitiikka kokonaisuudessaan on julkaistu ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla.

Outotecin selvitykset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä:

     
Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018  
2018 2019  
Selvitys hallinointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
2017 2016 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  2013  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
 2014  2013  2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
2011 2010 2009