Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätietoja palkitsemisesta löytyy Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksestä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkioista sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunta valmistelee palkkioehdotukset työjärjestyksensä mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen henkilöstöasiain valiokunta valmistelee palkkioehdotuksen työjärjestyksensä mukaisesti.

Outotecin hallitus on hyväksynyt Outotecissa voimassaolevan palkitsemispolitiikan, joka määrittelee työntekijöiden palkitsemisperiaatteet.

 

Palkitsemispolitiikka

Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien Outotecin työntekijöiden edun kanssa
  • Huomattava osa palkitsemisesta tulee perustua yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan tulokseen sekä kunkin työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen
  • Alan erikoisosaajien ja muiden korkean tason ammattilaisten osalta palkitsemisjärjestelmän on oltava työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa

Kokonaispalkitseminen koostuu seuraavista osista:

1. Peruspalkka

2. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Vaihtoehtoisesti joko Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä,  

• projektikohtaiset palkkiot, tai  

• myyntiperusteinen kannustinpalkkio

3. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, osakeoptiot tai vastaava järjestelmä tietyille työntekijöille  

• Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästö- tai vastaava ohjelma

4. Innovaatiopalkinnot

5. Korvaus ulkomaankomennuksesta

6. Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista

7. Tilapäinen lisä kasvaneista kuluista

8. Eläke- ja henkivakuutusedut

Hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan 21.11.2011 ja palkitsemispolitiikan päivittämisen 20.12.2016.

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Outotecissa vuotuiset kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Yhtiötason taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytössä ovat liiketoiminta-, yksilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet.

Yksilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet muodostavat korkeintaan 40% siitä kannustinpalkkion kokonaismäärästä, joka työntekijän on mahdollista saada vuosittain. Pääsääntöisesti työntekijä voi saada vuotuista kannustinpalkkiota enintään 10 - 40% vuosipalkasta riippuen työntekijän asemasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion sijasta projektikohtaisia tai myyntiperusteisia palkkioita voidaan käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa tai myyntihenkilöstön osalta.

Vuonna 2018 tärkeimmät taloudelliset tavoitteet vuotuisen kannustinpalkkion määräytymisessä olivat Outotecin oikaistu liikevoitto, tilauskertymä, liikevaihto ja kassavirta. Vuotuisia kannustinpalkkiota ei maksettu vuonna 2018, koska yhtiö ei saavuttanut asetettuja tavoitteita.

 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Outotecin hallitus päätti 11.12.2018 ottaa käyttöön yhtiön avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2019-2021. Hallitus päättää vuosittain ohjelmaan varattavien osakkeiden enimmäismäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1-3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Outotecin johtoryhmän jäsenten osalta edellytyksenä osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään osallistumiselle on, että johtoryhmän jäsen osallistuu myös Outotecin henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan.

Ansaintakausi 2019

Hallitus asetti tavoitteet oikaistulle liiketulokselle ja vapaalle kassavirralle. Hallitus hyväksyi 7.2.2019 allokoinnin avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään osallistuu 73 työntekijää, joilla on oikeus ansaita enintään 656 250 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2016–2018

Ansaintakausi 2018

Outotecin hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2018 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

Ansaintakausi 2017

Hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16% maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistun liikevoiton ja vapaan kassavirran suorituskriteereihin. 157 502 osakkeen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavan käteissumman suuruinen palkkio maksettiin 94 osallistujalle, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet toukokuussa 2018.

Ansaintakausi 2016

Outotecin hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2016 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

Henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelma 

Outotecin hallitus päätti 25.9.2012 maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmasta. O’Share-osakesäästöohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja sen ensimmäinen säästökausi oli vuoden mittainen.

Outotecin henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Outotec tarjoaa jokaiselle säästökauden osallistujalle maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohden noin kolmen vuoden ajanjakson jälkeen. Nämä lisäosakkeet ovat saajilleen verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen.

Hallitus päätti 20.9.2018 jatkaa ohjelmaa myös vuonna 2019. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen.

Henkilöstön kokonaissäästöt on rajattu vuosien 2015, 2016 ja 2017 osalta 6 miljoonaan euroon sekä 2018 ja 2019 osalta 4 miljoonaan euroon. Maailmanlaajuisesti noin 20% henkilöstöstä osallistuu O’Share-osakesäästöohjelmaan.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2015

Outotec maksoi säästökauden 2015 perusteella yhteensä 166 571 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 966 osallistujalle 16.5.2018. Tilikausille 2015-2018 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2014

Outotec maksoi säästökauden 2014 perusteella yhteensä 126 472 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1 223 osallistujalle 16.5.2017. Tilikausille 2014-2017 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2013

Outotec maksoi säästökauden 2013 perusteella yhteensä 233 160 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1 417 osallistujalle 16.5.2016. Tilikausille 2013-2016 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Vuoden 2019 yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajille molemmille lisäksi 12 000 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 600 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Palkkioista 60% maksetaan rahana ja 40% Outotec Oyj:n osakkeina seuraavasti: puheenjohtajalle 28 800 eurolla, varapuheenjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajille molemmille 19 200 eurolla ja jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle kullekin 14 400 eurolla.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Outotecin hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran voimassa olevat palkka- ja työsuhde-ehdot ovat seuraavat:

Vuosittainen peruspalkka

640 080€ sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti.

Vuotuinen kannustinpalkkio (vuosibonus)

Toimitusjohtajan vuosibonus on enintään 60% vuosittaisesta peruspalkasta. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet ja ne liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja yhtiön kehitykseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtaja osallistuu Outotecin pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Ansaintakaudelta 2019 toimitusjohtaja on oikeutettu enintään 63 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuositavoitteiden täyttymisestä. Toimitusjohtajan on osallistuttava henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Toimitusjohtaja osallistuu henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan. Ohjelman ehtojen mukaan toimitusjohtaja voi ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (verot ja veronluonteiset maksut mukaan lukien) jokaista kahta hänen säästöillään hankittua osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5% toimitusjohtajan peruspalkasta.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Suomen eläkelainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläke-etuuksiin.

Sopimuksen irtisanominen

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden peruspalkkaa vastaavaan erokorvaukseen, joka maksetaan kertakorvauksena tai kuukausierissä.  Erokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisiin perusteisiin.   

Mikäli toimitusjohtaja eroaa omasta aloitteestaan ja yhtiö päättää soveltaa kilpailukieltolauseketta, toimitusjohtaja on oikeutettu korvaukseen kilpailukiellon ajalta. Korvaus vastaa tällöin kuuden kuukauden peruspalkkaa.

 

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen ja työsuhde-ehdot

Outotecin hallitus päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta ja palkkioista. Johtoryhmän jäsenten voimassa olevat palkka- ja työsuhde-ehdot ovat seuraavat:

Vuosipalkka

Kiinteä kuukausipalkka sisältäen lomarahat ja työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti.

Vuotuinen kannustinpalkkio (vuosibonus)

Johtoryhmän jäsenten vuosibonus on enintään 50% vuosittaisesta peruspalkasta. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet ja ne liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat Outotecin pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Ansaintakaudelta 2019 johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja korkeintaan 168 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuositavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmän jäsenten on osallistuttava henkilöstön O´Share-osakesäästöjärjestelmään ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat henkilöstön O’Share-osakesäästöjärjestelmään. Ohjelman ehtojen mukaan johtoryhmän jäsen voi kahden vuoden jälkeen ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (mukaan lukien verot ja veronluonteiset maksut) jokaista hänen säästöillään hankittua kahta osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5% peruspalkasta.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet pohjautuvat kulloinkin voimassa olevaan eläkelainsäädäntöön, jota sovelletaan henkilön työntekovaltiossa.

Sopimuksen irtisanominen

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika vaihtelee kuudesta kahteentoista kuukauteen riippuen työ- tai palvelussopimuksen ehdoista.

 

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdot voivat sisältää myös allekirjoitus- ja/tai sitouttamispalkkion sekä Outotecin ulkomaankomennuspolitiikan mukaiset lisät ja kohtuulliset muuttokustannukset.

 

Vuonna 2018 maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, euroa 2018 2017
Alahuhta Matti, puheenjohtaja (26.3.2013 alkaen) 84 000 89 400
Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja 59 400 62 400
Ailasmaa Eija 48 000 52 800
Cawén Klaus  47 400 51 000
Korhonen Anja 58 200 63 000
de Mora Hanne (27.3.2018 alkaen) 43 800 -
Patrik Nolåker 48 000 50 400
Pearce Ian W.  46 800 49 227
Zabludowicz Poju (30.3.2017 asti) - 5400

Johtoryhmälle vuonna 2018 maksetut
palkat ja palkkiot, euroa

Palkat

Etuudet

Kannustinpalkkiot

Osakeperusteiset etuudet

Yhteensä

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara

612 927

16 508

-

231 249

860 684

Muu johtoryhmä *)

1 922 871

130 190

80 000

1 089 427

3 222 488

*) Yksi johtoryhmän jäsen oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2018. Palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.

Johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut
palkat ja palkkiot, euroa
Palkat Etuudet Kannustinpalkkiot Osakeperusteiset etuudet Yhteensä
Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara *) 595 415 37 116 50 625 0 683 156
Muu johtoryhmä **) 1 707 075 110 011 103 121 14 128 1 934 335

 

*) Etuudet sisältävät kohtuullisen uudelleensijoittumiskorvauksen liittyen muuttoon Ruotsista Suomeen.

**) Korvaus on huomioitu johtoryhmän jäsenyyden ajalta.

**) Yksi johtoryhmän jäsen oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2017. Palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.

**) Palkat sisältävät 25 714 euron suuruisen kompensaation käyttämättä jääneistä lomista.