Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkioista sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunta valmistelee palkkioehdotukset työjärjestyksensä mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen henkilöstöasiain valiokunta valmistelee palkkioehdotuksen työjärjestyksensä mukaisesti.

Outotecin hallitus on hyväksynyt Outotecissa voimassaolevan palkitsemispolitiikan, joka määrittelee työntekijöiden palkitsemisperiaatteet.

Palkitsemispolitiikka

Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien Outotecin työntekijöiden edun kanssa
  • Huomattava osa palkitsemisesta tulee perustua yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan tulokseen sekä kunkin työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen
  • Alan erikoisosaajien ja muiden korkean tason ammattilaisten osalta palkitsemisjärjestelmän on oltava työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa

Kokonaispalkitseminen koostuu seuraavista osista:

  1. Peruspalkka
  2. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Vaihtoehtoisesti joko Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä,  

• projektikohtaiset palkkiot, tai  

• myyntiperusteinen kannustinpalkkio

3. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät  

• Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, osakeoptiot tai vastaava järjestelmä tietyille työntekijöille  

• Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästö- tai vastaava ohjelma

4. Innovaatiopalkinnot

5. Korvaus ulkomaankomennuksesta

6. Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista

7. Tilapäinen lisä kasvaneista kuluista

8. Eläke- ja henkivakuutusedut

Hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan 21.11.2011 ja palkitsemispolitiikan päivittämisen 20.12.2016.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Outotecissa kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden sekä työntekijöille tai yksiköille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtaiset tavoitteet muodostavat pääsääntöisesti korkeintaan yhden kolmasosan kokonaispalkkiosta. Kannustinpalkkio on työntekijän asemasta riippuen enintään 10–50 prosenttia työntekijän vuosipalkasta, ja toimitusjohtajalla enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion sijasta projektikohtaisia palkkioita voidaan käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa, ja myyntiperusteisia palkkioita myyntihenkilöstön osalta. Hallitus päätti, ettei kannustinpalkkioita maksettu vuodelta 2016.

Hallitus päätti jakaa vuoden 2017 kannustinpalkkiosuunnitelman kahteen osaan, Q1/2017 ja Q2–Q4/2017 kannustinpalkkio-ohjelmiin. Q1/2017 kannustinpalkkio-ohjelma perustui Outotecin oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) kannustinpalkkiotavoitteisiin, tilauskertymään ja kiinteisiin kustannuksiin. Hallitus hyväksyi tulokseksi 56,25 % maksimituloksesta. Kannustinpalkkiot maksettiin touko- ja kesäkuussa 2017 ja kokonaiskustannukseksi muodostui 7,1 miljoonaa euroa. Hallitus päätti, ettei Q2-Q4/2017 perusteella makseta kannustinpalkkioita.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinohjelma 2016–2018

Outotecin hallitus päätti 29.2.2016 yhtiön avainhenkilöiden vuosien 2016–2018 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1–3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Voidakseen osallistua avainhenkilöiden kannustinohjelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan.

Ansaintakausi 2018
Hallitus asetti tavoitteet oikaistulle liikevoitolle ja vapaalle kassavirralle sekä päätti osallistujat ansaintakaudelle 2018. 1.4.2018 kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu 69 henkilöä, joilla on oikeus ansaita enintään 636,000 Outotecin osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma.

Ansaintakausi 2017
Hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16 % maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistulle liikevoitolle ja vapaalle kassavirralle asetettuihin tavoitteisiin. Kokonaispalkkio, joka koostuu 157,502 osakkeesta sekä verojen- ja veroluoteisten maksujen kattamiseen käytettävästä käteisosuudesta, maksetaan 94 osallistujalle ml. toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä toukokuussa 2018.

Ansaintakausi 2016
Outotecin hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2016 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

Henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelma 

Outotecin hallitus päätti 25.9.2012 maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmasta. O’Share-osakesäästöohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja sen ensimmäinen säästökausi oli vuoden mittainen.

Outotecin henkilöstöllä on ohjelman puitteissa mahdollisuus säästää osa palkastaan Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Kannustimena Outotec tarjoaa säästökauden osallistujille maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohti noin kolmen vuoden ajanjakson jälkeen. Lisäosakkeet ovat saajille verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen.

Hallistus päätti 27.9.2017 jatkaa ohjelmaa myös vuonna 2018 . Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen.

Henkilöstön kokonaissäästöt on rajattu vuosien 2015, 2016 ja 2017 osalta 6 miljoonaan euroon sekä 2018 osalta 4 miljoonaan euroon. Maailmanlaajuisesti noin 20 % henkilöstöstä osallistuu O’Share osakesäästöohjelmaan.

Outotec maksoi 2014 säästökauden perusteella yhteensä 126 472 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1 223 osallistujalle 16.5.2017. Tilikausille 2014–2017 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2014
Outotec maksoi 2014 säästökauden perusteella yhteensä 126 472 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1223 osallistujalle 16.5.2017. Tilikausille 2014–2017 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeet – Säästökausi 2013
Outotec maksoi 2013 säästökauden perusteella yhteensä 223 160 Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 1417 osallistujalle 16.5.2016. Tilikausille 2013–2016 kirjattu kulu on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti vahvisti 27.3.2018  hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen muille jäsenille 36 000 euroa sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 12 000 euroa, ja lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 600 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Palkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % yhtiön osakkeina seuraavasti: puheenjohtajalle 28 800 eurolla, muille jäsenille 14 400 eurolla sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran vuosittainen peruspalkka on 1.4.2018 630 000 euroa sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti. Peruspalkkansa lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna enintään 60 % vuosibonukseen. Vuosittaiset bonustavoitteet liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja hallitus päättää ne vuosittain.

Toimitusjohtaja osallistuu Outotecin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Vuoden 2018 ansaintakaudelta toimitusjohtaja on oikeutettu 63 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu siitä toteutuivatko hallituksen asettamat vuosittaiset tavoitteet. Toimitusjohtajan on osallistuttava myös henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Ansaintakaudelta 2017 hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16 % maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistulle liikevoitolle ja vapaalle kassavirralle asetettuihin tavoitteisiin. Kokonaispalkkio, joka koostuu 13,331 osakkeesta sekä verojen- ja veroluoteisten maksujen kattamiseen käytettävästä käteisosuudesta, maksetaan toimitusjohtajalle toukokuussa 2018.

Toimitusjohtaja osallistuu henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan. Ehtojen mukaan toimitusjohtaja voi ansaita maksutta yhden lisäosakkeen jokaista säästöillä hankittua osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5 % toimitusjohtajan peruspalkasta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Johtoryhmään kuuluu kahdeksan (8) jäsentä toimitusjohtajan lisäksi. Johtoryhmän jäsenten vuosittainen peruspalkka 1.4.2018, toimitusjohtajaa lukuunottamatta, oli 1 923 729 euroa sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikan mukaisesti. Peruspalkkansa lisäksi johtoryhmän jäsenillä on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna 40–50 % vuosibonukseen riippuen tehtävästä. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat avainhenkilöstölle suunnattuun osakepalkkio-ohjelmaan. Vuoden 2018 ansaintakaudelta johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja korkeintaan 168 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu siitä, toteutuvatko hallituksen asettamat vuosittaiset tavoitteet. Johtoryhmän jäsenten tulee lisäksi osallistua henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettuja osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Ansaintakaudelta 2017 hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16 % maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistulle liikevoitolle ja vapaalle kassavirralle asetettuihin tavoitteisiin. Kokonaispalkkio, joka koostuu 55,656 osakkeesta sekä verojen- ja veroluoteisten maksujen kattamiseen käytettävästä käteisosuudesta, maksetaan toimitusjohtajaa lukuunottamatta muille johtoryhmän jäsenille toukokuussa 2018.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat myös henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelmaan. Ehtojen mukaan johtoryhmän jäsenet voivat ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (verot mukaanlukien) jokaista säästöillä hankittua osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5 % peruspalkasta.

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika vaihtelee kuudesta kahteentoista kuukauteen riippuen työsopimuksen ehdoista. Eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan henkilön työntekovaltiossa.

Palkitsemisehdot voivat sisältää myös allekirjoitus- tai sitouttamispalkkion perustuen kahden vuoden sitouttamisjaksoon, sekä sopimukseen perustuvat kohtuulliset korvaukset Suomeen sijoittumiskustannuksista sekä Outotecin ulkomaankomennuspolitiikan mukaiset lisät ja kohtuulliset muuttokustannukset.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, euroa 2017 2016
Alahuhta Matti, puheenjohtaja (26.3.2013 alkaen) 89 400 82 000
Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja 62 400 58 200
Ailasmaa Eija 52 800 45 600
Cawén Klaus  51 000 46 200
Korhonen Anja 63 000 58 200
Patrik Nolåker 50 400 40 800
Pearce Ian W.  49 227 45 618
Zabludowicz Poju (30.3.2017 asti) 5400 43 200

 Johtoryhmän jäsenten palkkiot

Johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut
palkat ja palkkiot, euroa
Palkat Etuudet Kannustinpalkkiot Osakeperusteiset etuudet Yhteensä
Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara *) 595 415 37116 50 625 0 683 156
Muu johtoryhmä **) 1 707 075 110 011 103 121 14 128 1 934 335

*) Etuudet sisältävät kohtuullisen uudelleensijoittumiskorvauksen liittyen muuttoon Ruotsista Suomeen.
**) Korvaus on huomioitu johtoryhmän jäsenyyden ajalta.
**) Yksi johtoryhmän jäsen oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2017. Palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.
**) Palkat sisältävät 25 714 euron suuruisen kompensaation käyttämättä jääneistä lomista.

Johtoryhmälle vuonna 2016 maksetut
palkat ja palkkiot, euroa
Palkat Etuudet Kannustinpalkkiot Osakeperusteiset etuudet Yhteensä
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen (22.6.2016 asti)*) 1 666 986 12 185 0 11 485 1 690 656
Toimitusjohtajan sijainen Jari Ålgars (22.6.–1.10.2016) 122 435 6 000 0 0 128 435
Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara (1.10.2016 alkaen)**) 145 978 29 434 0 0 175 412
Muu johtoryhmä***) 2 064 876 129 354 0 224 003 2 418 233

*) Palkat sisältävät ansiot sopimuksen irtisanomisajalta, kompensaation käyttämättä jääneistä lomista sekä 1 397 817,60 euron suuruisen irtisanomiskorvauksen. Osakeperusteiset etuudet koostuvat henkilöstön O’Share-osakesäästöohjelman mukaisesta 11 485 euron suuruisesta lisäosakkeiden maksusta.
**) Etuudet sisältävät kohtuullisen uudelleensijoittumiskorvauksen liittyen muuttoon Ruotsista Suomeen.
***) Korvaus on huomioitu johtoryhmän jäsenyyden ajalta.
***) Palkat ja etuudet sisältävät ansiot ja etuudet irtisanomisajalta, kompensaation käyttämättömistä lomista ja 554 504,17 euron suuruiset irtisanomiskorvaukset.
***) Osakeperusteiset etuudet sisältävät 204 465,92 euron suuruiset työsopimukseen perustuvat maksut.
***) Kaksi johtoryhmän jäsentä oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2016. Palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.