Johdon velvollisuudet ja vastuut

Toimitusjohtaja (CEO)

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen käsiteltäviksi, kehittää konsernia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon.

Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin voimassa olevien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla varahenkilö, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja itse on estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajan on tehtävä tärkeimmät päätöksensä johtoryhmän kokouksissa, ja tällaiset päätökset on kirjattava kokouksen pöytäkirjaan.

Johtoryhmä

Johtoryhmään, joka toimii toimitusjohtajan alaisuudessa, kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos sellainen on nimitetty) talous- ja rahoitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueista, maantieteellisistä alueista ja globaaleista funktioista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on toimivalta omilla vastuualueillaan ja velvollisuus kehittää yhtiön toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin.   

Nimitykset ja etuudet

Toimitusjohtajan, hänen varahenkilönsä (tarvittaessa) ja muut johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus, joka määrittelee myös kunkin vastuualueet sekä määrittää ja hyväksyy työsuhteiden ehdot, mukaan lukien palkat, palkkiot, eläke-etuudet ja muut etuudet. Ehdoista on sovittava kirjallisesti.

Jäsenyydet muiden yhtiöiden hallituksissa

Johtoryhmän jäsenet saavat toimia muiden julkisten osakeyhtiöiden tai merkittävien ulkopuolisten yksityisyritysten hallituksissa vain Outotec Oyj:n hallituksen ennakkosuostumuksella.